Personlig sikkerhed

Hansker/Åndedrætsværn/Sikkerhedsbriller o. lign.